Make your own free website on Tripod.com

"); include 'thdate.php'; print (""); ?>


นานาสาระเกี่ยวกับสื่อการสอน
เว็บไซต์นี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย ทั้งในรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั่วไป และสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สื่อการสอน online ทำจาก Flash (กรุณาอดใจรอสักนิด ในการใช้ครั้งแรก)

บทความเกี่ยวกับสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (pdf)LINK ทางการศึกษาที่น่าสนใจ


บทเรียนสร้างสื่อการสอน


ทรัพยากรสร้างสื่อการสอน

มีไฟล์ Source Code Flash ประมาณ 1000 ไฟล์ ขนาด 650 MB
สนใจกรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บโปรแกรมบริหารระบบการเรียนรู้
โปรแกรมบริหารระบบการเรียนรู้ (LMS) เป็น zip ไฟล์ ขนาด 25 MB กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บครับ

link สู่เว็บต่าง

 


"); include ("count.php"); print (""); ?>

ศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขตที่ 2
ongarge@chaiyo.com